Clubul Sportiv Municipal Bacău

Invitatie de participare – Servicii de restaurant pentru CSM Bacău

Invitatie de participare – Servicii de restaurant pentru CSM Bacău

– format pdf ->

Descărcați documentația în format .docx


 INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect

Servicii de restaurant și de servire a mâncării pentru Club Sportiv Municipal Bacău

organizată conform NORMELE PROCEDURALE INTERNE ale Club Sportiv Municipal Bacău pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publica ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

            Autoritatea contractantă – CLUB SPORTIV STIINȚA MUNICPAL BACĂU vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect : Servicii de restaurant și de servire a mâncării pentru CSS Municipal Bacău, cod 55300000-3 Servicii de restaurant și de servire a mâncării

 1. Denumirea Autorității Contractante: CLUB SPORTIV STIINȚA MUNICIPAL BACĂU
 2. Date de contact: Str. Letea Nr.17, Bacău, Telefon:  Telefon:  +40 0787827830; Fax: +40 0334 197045, email: contact@csmbacau.ro
 3. Sursa de finanțare: Buget Propriu
 4. Categoria contractului: Servicii – (Anexa 2 la Legea 98/2016)
 5. Denumirea contractului: Servicii de restaurant și de servire a mâncării pentru Club Sportiv Municipal Bacău
 6. Obiectul achiziției: Contractul are drept scop serviciile de restaurant și de servire a mâncării pentru Club Sportiv Municipal Bacău. Prin contract se vor asigura câte maxim 44 de porții /zi din fiecare dintre cele 3 categorii de mese: mic dejun, prânz și cină.
 7. Cod clasificare CPV:  55300000-3 Servicii de restaurant și de servire a mâncării
 8. Valoarea estimata a achiziției: : 1.194.864,00 lei fără TVA
 9. Durata acordului cadru 24 luni
 10. Prețul ofertei va fi exprimat în lei.
 11. Actualizarea prețului contractului:
 12. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile
 13. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc in documentația de atribuire atașată acestui invitații de participare, care este compusa din:
 14. Fisa de date
 15. Caietul de sarcini
 16. Clauze contractuale
 17. Modele de formulare
 18. Plata se va face pe baza de factura, cu ordin de plata.
 19. Condiții de plată: Plata se va face în lei, pe baza de facturi, cu ordin de plata, după prestarea serviciilor în cont deschis la Trezoreria Statului.
 20. Ajustarea prețului:

Prețul propus in oferta pentru primele 6 luni de la semnarea acordului cadru este ferm.

Începând cu luna 7 contractul se indexează cu valoarea inflației cu procentul publicat de BNR din trimestrul anterior. Formula de ajustare se va aplica la finalizarea trimestrului, aplicându-se la toata valoarea fără a serviciilor pentru trimestrul respectiv.

Formula de calcul: Preț ofertat unitar x procentul inflației din trimestrul anterior.

 1. Locul de depunere a ofertelor: CLUB SPORTIV MUNICIPAL BACĂU, Str. Letea Nr.17, Bacău, Registratura
 2. Răspunsurile la solicitările de clarificări formulate de către operatorii economic (daca este cazul), vor fi publicate pe site-ul propriu – www.csmbacau.ro
 3. Anunțul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, daca este cazul, se va publica pe site-ul propriu – www.csmbacau.ro
 4. Limba de elaborare a ofertei: Română
 5. Documentația de atribuire este publicata pe site-ul propriu: – www.csmbacau.ro
 6. Data limita de depunere a ofertelor: 01.04.2022 ora 14:00
 7. Data limită pentru solicitare de clarificări: 29.03.2022 ora 12:00
 8. Documentele ofertei
Documente de calificare: III.2.1.a) Situația personala a candidatului sau ofertantului: Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:   Declarație privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 (formular 2)Declarație privind neîncadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 (formular 3)Declarație privind neîncadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 (formular 4)Certificat fiscal de la bugetul general consolidat din care să reiasă că operatorul economic nu are datorii la bugetul de stat la data prezentării certificatului;Certificat fiscal de la bugetul local din care să reiasă că operatorul economic nu are datorii la bugetul local la data prezentării certificatului;Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;Declarație privind neîncadrarea in art. 59-60 din Legea 98/2016 (formular 6) Persoanele cu drept de decizie din cadrul Autorității Contractante sunt: Director: Gavriliu Adrian, Expert Cooptat : Dumitru Botan Notă : Aceste formulare trebuie prezentate de ofertant, ofertantul asociat, subcontractant, terțul susținător (după caz).
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: Certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului/documente care atesta o forma de înregistrare, din care să reiasă că ofertantul este autorizat să realizeze activitățile contractului Activitatea poate fi autorizată la: ofertant, asociat sau subcontractant. Aceste documente vor fi prezentate in copie certificata “conform cu originalul”, semnata si ștampilată de reprezentantul legal al ofertantului/ asocierii.      
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea Tehnică, întocmită pe baza cerințelor Caietului de Sarcini, conform Formularului 8 cu următoarele elemente minime obligatorii: Prezentarea generala a locației și a capacității însoțită de  imagini exemplificative cu spațiile de servire a meselor Propuneri de meniuri (minim 3 propuneri de meniu zilnic – mic dejun, prânz și cina) Prezentarea în original a Declarație de acceptare a condițiilor contractuale – Formular 5
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Se va completa Formularul de ofertă (Formularul 7), și Centralizatorul de prețuri (Anexă Formularul nr. 7) . Oferta va fi exprimata in RON.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Oferta va fi prezentată într-un exemplar original și va conține următoarele documente: Scrisoarea de înaintare, conform Formular 1Documentele de calificare și selecție solicitate la Capitolul III.2), însoțite de un opis al acestoraPropunerea Financiara, conform Formularului 7 și Centralizatorul de prețuri (Anexă Formularul nr. 7)Propunerea Tehnică, întocmită pe baza cerințelor Caietului de Sarcini, conform Formularului 8 Ofertantul trebuie să sigileze originalul marcând corespunzător plicurile cu „ORIGINAL” (1 ex.) Plicurile se vor introduce într –un plic exterior, închis corespunzător și netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Documentele care însoțesc oferta, propunere a tehnică si propunerea financiară pot fi introduse în același plic. Plicul exterior trebuie sa fie marcat astfel: CLUB SPORTIV MUNICIPAL BACĂU, Str. Letea Nr.17, Bacău Oferta pentru servicii: Servicii de restaurant şi de servire a mâncării pentru Club Sportiv Municipal Bacău Atenție ! Scrisoarea de înaintare se va prezenta separat, in afara plicurilor!
 • Retrageri / Modificări Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunere și numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. Dacă ofertantul dorește să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligația de a asigura primirea și înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data de depunere a ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau modifica oferta după expirarea datei limită stabilită pentru depunere, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică și a pierderii garanției de participare.
 • Oferte întârziate: Oferta care este depusă/transmisă la altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în anunțul sau invitația de participare ori este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Ofertele sunt declarate întârziate, dacă sunt depuse după termenul limită pentru depunere înscris la pct. 21.
 • Căi de atac: În conformitate cu Legea 101/2016.
 • Informații suplimentare: Telefon:  +40 0787827830; Fax: +40 0334 197 045, email: contact@csmbacau.ro

Nu se acceptă oferte alternative.

Director,

GAVRILIU ADRIAN

Scroll to top